Herinrichtingsplan Weimarstraat tussen Valkenboslaan en Beeklaan

Naar aanleiding van moties van de Haagse gemeenteraad onderzoekt de gemeente op welke manier de Weimarstraat tussen de Valkenboslaan en de Beeklaan verkeersveiliger en/of verkeersluw kan worden gemaakt. Hierbij staan de wensen van de buurt centraal.

Herinrichtingsplan

Na een aanbesteding heeft de gemeente Den Haag het verkeerskundig adviesbureau DTV Consultants de opdracht gegeven om samen met de bewoners en ondernemers een herinrichtingsplan te maken voor de Weimarstraat tussen de Beeklaan en de Valkenboslaan.

Het bureau kijkt daarbij ook naar de ideeën die eerder zijn aangedragen voor een veilige en leefbare woon- en winkelstraat. Met het uitvoeren van het plan moet de verkeersveiligheid verbeteren en het plezier in het wonen en winkelen in dit deel van de Weimarstraat verhogen. Daarbij wordt ook gekeken naar het voorkomen van negatieve gevolgen voor de verkeersveiligheid bij de uitvoering van het plan voor de omliggende straten.

Meedoen

Het is belangrijk dat bij het maken van het plan de kennis van de buurt wordt benut en bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden kunnen meedenken over mogelijke oplossingen en ideeën kunnen aandragen voor het plan. Bij het proces is een projectgroep van specialisten uit de gemeente en de politie betrokken. Ook is een klankbordgroep van bewoners samengesteld die het hele proces van planvorming begeleidt.

Fases

Hieronder zie je de stappen die worden genomen, van inventarisatie van knelpunten en ideeën tot kostenraming en rapportage aan de gemeente.

2 ideas
42 opinions
14 comments
Herinrichtingsplan Weimarstraat tussen Valkenboslaan en Beeklaan

Timeline

1

Inventarisatie van knelpunten en ideeën

14 Nov 2022 - 04 Dec 2022

Om de huidige knelpunten die bewoners en ondernemers ervaren in het derde deel van de Weimarstraat inzichtelijk te maken is er een online enquête en straatinterviews gehouden onder bezoekers, bewoners en ondernemers van de Weimarstraat tussen Beeklaan en Valkenboslaan en de straten die hierop aansluiten.

2

Klankbordgroep samenstellen

12 Dec 2022 - 22 Dec 2022

De klankbordgroep bestaat uit een vertegenwoordiging van bewoners, omwonenden, bezoekers en ondernemers van de Weimarstraat.

3

Klankbordgroep komt samen in twee sessies

09 Jan 2023 - 10 Feb 2023

In 2 werksessies kijkt de klankbordgroep samen met gemeente en professionals buiten de gemeente wat zij vinden van de knelpunten en ideeën, en wat de gevolgen zijn van veranderingen. Samen kijken we naar de meest kansrijke maatregelen.

4

Uitwerking verschillende varianten door verkeersadviesbureau DTV

13 Feb 2023 - 24 Feb 2023

Op basis van de resultaten van de werksessie worden de verschillende type maatregelen door verkeersadviesbureau DTV verkend en verder uitgewerkt tot een aantal varianten.

5

Beoordelen varianten door klankbordgroep

04 Sep 2023 - 02 Oct 2023

In de klankbordgroep presenteren wij de resultaten van de uitwerking van de verschillende varianten. We bieden de klankbordgroepleden uitgebreid de mogelijkheid om op de bevindingen te reageren. Ook wordt de voorkeursvariant vastgesteld.

6

Opstellen concept schetsontwerp

04 Sep 2023 - 02 Oct 2023

Nu vaststelling van de voorkeursvariant kan een start worden gemaakt met het daadwerkelijke ontwerp. Op basis van de voorkeursmaatregelen wordt een concept schetsontwerp van de ruimtelijke inrichting opgesteld.

7

Informatieavond (voor alle geïnteresseerden)

03 Sep 2023 - 02 Oct 2023

We organiseren een informatieavond waarop alle belanghebbenden en geïnteresseerden welkom zijn. Op deze avond presenteren we de aanleiding, het proces en de resultaten van alle doorlopen stappen, om vervolgens uit te komen bij het concept schetsontwerp. Iedereen krijgt uitgebreid de mogelijkheid tot het stellen van vragen en het doen van

suggesties voor aanpassingen.

8

Afronden schetsontwerp en presentatie

04 Sep 2023 - 02 Oct 2023

Op basis van de reacties en suggesties van belanghebbenden wordt het

concept schetsontwerp, indien nodig, aangepast. Daarnaast wordt het

schetsontwerp verder uitgewerkt met (voor zover relevant):

• kabels en leidingen

• openbare verlichting

• beplanting

• bebording

9

Kostenraming en rapportage aan de gemeente

04 Sep 2023 - 02 Oct 2023

Op basis van het definitieve schetsontwerp wordt in deze laatste stap een

globale kostenraming (ontwerp- of kredietraming) opgesteld, inclusief de

bij de uitvoering behorende bijkomende kosten, zoals de kosten voor het

eventueel verleggen van kabels en leidingen, kosten, herstelwerkzaamheden en onvoorziene projectkosten.

arrow_upward